G.O.D.S. och Strömma NaturbruksCentrum i samarbete / G.O.D.S. and Strömma NaturbruksCentrum in collaboration

Som ett led i att utveckla lantbruket och dess metoder, har Global Operating Drones Sweden AB och Strömma Naturbruk tecknat ett Letter of intent i syfte att tillsammans utveckla och testa robotsystem inom lantbruk. Strömma Naturbrukscentrum intresse ligger i att vara med och påverka utvecklingen av robotsystem för lantbruk med möjlighet att föra in systemet i utbildningen. Strömma Naturbrukscentrum erbjuder också testbädd för utvärdering och produktförbättringar. Global Operating Drones Sweden AB kommer att utveckla hård- och mjukvaran inom samarbetet.

As part of developing agriculture and its methods, Global Operating Drones Sweden AB and Strömma Naturbruk have signed a Letter of intent with the aim of jointly developing and testing robotic systems in agriculture. Strömma Naturbrukscentrum’s interest lies in contributing to and influencing the development of robotic systems for agriculture with the opportunity to introduce the system into education. Strömma Naturbrukscentrum also offers test beds for evaluation and product improvements. Global Operating Drones Sweden AB will develop the hardware and software within the collaboration.